FAQ

Allmänna frågor

Feedforward Me™ är en digital tjänst för mätbar ledarutveckling genom involvering av kollegor. Chefer kan utvecklas utifrån individuella mål och få råd som skapar rätt ledarträning och som ger effekt både för ledaren och dennes omgivningen. Samtidigt kan organisationer följa sin progress, förstå vilka utvecklingsmål som deras ledare har och vilka effekter träningen skapar. Vill du veta mer, rekommenderar vi dig att boka en demo.

Feedforward Me™ vänder sig till organisationer som vill skapa ledarutveckling med mätbara resultat. Ni kan använda er av tjänsten oavsett vilken bransch ni är i och av nya chefer såväl som de med lång erfarenhet bakom sig. Det viktiga är att ledarna är motiverade och villiga att utvecklas.

Vi hjälper er också att skapa en bra on-boarding för era ledare och medarbetare. Tjänsten i sig är testad tillsammans med både ledare och kollegor för att vara intuitiv, enkel och snabb att använda.

Feedforward Me™ hjälper dig som chef att:

 • Involvera dina kollegor för att förstå hur du kan bli en bättre ledare och agera på det. Du utvecklar därigenom dig själv och ditt team.
 • Skapa en tillitsfull kultur där ni hjälps åt att lära. Eftersom du som ledare tar initiativ till mer öppenhet genom tjänsten agerar du föredöme.
 • Utvecklas enkelt i vardagen – du skapar mätbar utveckling samtidigt som jobbet blir gjort.

Tjänsten är dessutom enkel, lättanvänd och tidseffektiv.

Utvecklande råd, är det vi kallar feedforward. Till skillnad från feedback, som handlar om det som har hänt tidigare, fokuserar feedforward på vad en person kan göra framåt för att skapa en positiv framåtriktad förändring.

Du som ledare startar din utvecklingsresa på några minuter genom att sätta ett mål och bjuda in kollegor att hjälpa dig. Därefter får du löpande månadsvisa mätningar, råd och feedforward för din utveckling. Det skapar kontinuerliga lärandeloopar som du utvecklas av. Transparent, enkelt och fokuserat!

Du som beställer tjänsten till din organisation får ett administratörskonto där du kan hantera dina användare och få en samlad överblick med data som skapar insikt om era ledares utvecklingsbehov och progress.

Feedforward Me™ är framtagen, utvecklad och ägs av Take A Change, en ledarskapsutvecklare specialiserad på mentorskap och coaching, som hjälper ledare att skapa utveckling med mätbara resultat.

Det finns problem med hur ledarutveckling har designats fram tills idag. I USA spenderar företag 15.5 Miljarder dollar på ledarutveckling (år 2013, Bersin by Deloitte). Företagen mäter sällan insatsernas värde och saknar data som påvisar resultat och värde av ledarutveckling. Dessutom designas ofta ledarutvecklingen med samma innehåll för alla och är sällan utmanande (McKinsey, Quarterly, jan, 2014).

Problemet är alltså icke-individualiserade utvecklingsinsatser med osäkra resultat.

Med Feedforward Me™ flyttar vi lärandet ut i vardagen och involverar kollegor runt ledaren. Utifrån individuella mål får ledaren unika råd av sina kollegor som skapar rätt ledarträning och som ger effekt för omgivningen. Allt sker mätbart och följbart, så både ledaren och organisationen kan påvisa resultat.

Den datadrivna insikten hjälper både ledaren och organisationen att prioritera rätt och skapa utveckling.

Vi vill gärna höra från dig! Skicka ett mail till hello@feedforwardme.com om du har frågor, förbättringsförslag eller andra tankar om tjänsten.

Om du vill få tjänsten demonstrerad och se hur ni kan använda den i just er organisation kan du boka in dig för en demo.

För närvarande erbjuds Feedforward Me™ enbart på svenska. Vi planerar att erbjuda den på fler språk framöver. Har du önskemål om språk, hör av dig till oss.

Att använda Feedforward Me för sin utveckling

Det viktiga är att välja ett mål som du själv känner motivation för att bli bättre på i ditt ledarskap.

I Feedforward Me™ finns följande utvecklingsmål som du kan välja mellan:

Lyssna
Motivera och inspirera
Delegera
Sätta och följa upp mål
Kommunicera tydligt
Förmedla vision/strategi
Ge feedback och bekräftelse
Skapa tillit
Skapa samarbete

Om du är osäker på hur du fungerar som ledare och därav har svårt att sätta ett mål, kan du kan få ökad insikt tex genom att:

 • Prata med din närmsta chef och kollegor för att få deras syn
 • Genomföra en 360-graders undersökning eller något slags självskattningstest
 • Gå igenom medarbetarundersökningar
 • Söka stöd hos en coach, mentor eller ledarutvecklare

Den förvalda tidsperioden är sex månader för ett mål, men du kan välja i ett intervall på fyra till nio månader. Tiden behövs för att du ska hinna få råd och flera mätningar gjorda och inte minst för att skapa progress. Dina kollegor och din chef bjuds in att svara en gång per månad.

Är du osäker på hur du ska välja rekommenderar vi dig att välja sex månader.

Nej, du kan bara arbeta med ett mål i taget. Du får bättre resultat om du fokuserat arbetar med ett mål och inte flera samtidigt.

Ja, du kan avbryta det mål du arbetar med och sedan starta ett nytt mål.

Fundera dock på varför du vill byta mål, och kom ihåg att förändring tar tid. Vi rekommenderar att du arbetar med samma mål i sex månader. Tiden behövs för att du ska hinna få råd och flera mätningar gjorda och inte minst för att skapa progress.

Välj kollegor som ser dig i din vardag, som du tror kan ge dig värdefulla råd och olika perspektiv på dig själv, tänk brett. Genom att personligt även prata med de du bjuder in, ökar du deras motivation och engagemang för att hjälpa dig.

Tjänsten fungerar som bäst när du involverar 7-9 personer i din utveckling. Som minst måste du välja 5 personer inklusive din chef.

Nej, i tjänsten bjuder du in både kollegor och din chef. Vår erfarenhet är att användarens chef har värdefulla råd att dela med sig av som är relevanta för att skapa utveckling. I tjänsten presenteras chefens svar och mätningar separat, för att tydliggöra hens svar och stöd till dig.

Ja, du kan ta bort kollegor och lägga till nya. Tidigare mätningar kommer att arkiveras och vara kvar i systemet även efter att du tagit bort någon.

Vi rekommenderar att samma personer följer med i hela din utvecklingsresa för att dessa ska kunna ge dig så bra stöd som möjligt och märka din förändring. Givetvis finns det dock tillfällen då du kan vilja byta ut eller lägga till personer, t ex om någon slutar.

Dina personliga resultat och de råd som du får är endast för dig och inget som någon annan har tillgång till.

Den som är företagsadministratör har tillgång till en sammanställning av resultatet för alla ledare inom organisationen som använder Feedforward Me™. Dvs de redovisas på en samlad övergripande nivå och ingen enskild data är synlig. För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare i organisationen använder tjänsten.

Efter att du har fått råd från dina kollegor har du fått insikt om vad din omgivning rekommenderar dig att göra för att utvecklas.

Du ger ett löfte genom att välja ett eller ett par av de råd du fått som du känner är viktiga för dig, kommer göra skillnad och som du vill arbeta med den närmaste månaden. Istället för att tänka på och jobba med alla råd samtidigt blir det konkret vad du fokuserar på.

När du gjort ditt val skickas ditt löfte till dina kollegor. Att ge ett löfte ger också dina kollegors råd ett större värde, eftersom de ser att du tar deras råd och engagemang på allvar och visar på vilja att utvecklas.

Du kan välja att dela din utveckling med andra, tex visa dina resultat för ditt team eller för en coach/mentor som du har involverat i din utveckling. I tjänsten avger du också löften till dina involverade kollegor utifrån de råd som du fått och valt ut.

Att bli inbjuden som kollega

Personen som bjudit in dig har valt att använda Feedforward Me™ för att utvecklas som ledare och önskar din hjälp i det. Du som kollega spelar en viktig roll för utvecklingen genom att stötta, ge värdefulla råd och observera förändringar.

Både ja och nej.

Mätningen består av två frågor. På den första skattar du ledarens förmåga och då är ditt svar anonymt och redovisas bara sammanställt tillsammans med övriga som svarat. På den andra frågan ger du framåtriktade råd och då svarar du inte anonymt.

Om du är inbjuden som chef till ledaren, svarar du dock icke-anonymt på båda frågorna.

Tjänsten är utformad för att underlätta en feedforward-kultur med öppenhet och transparens. Därför är det viktigt att du är öppen för att främja en ärlig dialog.

Utvecklande råd, det vi kallar feedforward, är dina tips om vad en person kan göra för att skapa en positiv framåtriktad förändring.

I Feedforward Me™ finns färdiga exempel som du kan använda dig av om du vill ha hjälp med att ge bra råd. Du kan använda dig av exemplen, redigera i dem eller skriva fritt.

En bra feedforward är:

 • Enkel att förstå. Försök att vara konkret.
 • Lätt att agera på. Personen som får rådet ska förstå vad hen kan göra.
 • Framåtriktad. Det ska vara något som personen kan göra, inte något hen har gjort.
 • Berättar vad hen kan göra, inte vad hen inte ska göra.
 • Håller sig till ämnet. Ge personen råd som hjälper hen att utveckla det område som är valt.

Att vara företagsadmin

För att bjuda in en ledare till tjänsten går du in under Användarhantering. Du behöver först skapa en användare och tilldela denna en licens. Du kan lägga upp flera användare på samma gång och du kan även organisera dina användare i olika grupper. När du är redo att bjuda in användarna klickar du på Skicka inbjudan.

Det är enkelt att lägga till och ta bort licenser i Feedforward Me™. Ni betalar bara för de licenser som ni faktiskt behöver. Under Användarhantering kan du tydligt se hur många licenser ni har som används och hur många som är tillgängliga.

Om du behöver beställa fler licenser väljer du Lägg till licens och antal. Dessa blir då nya tillgängliga som du kan tilldela dina användare.

Om du vill ta bort en licens väljer du Ta bort licens. Kom ihåg att du först måste koppla bort licensen från användaren innan du kan ta bort den från organisationens konto. Borttagna licenser avregistreras vid närmaste kalendermånadsskifte.

Ja, du kan ta bort användare. Kom ihåg att du först behöver ta bort licensen för en användare innan du kan ta bort dennes konto.

Att ta bort en användare betyder att hen inte längre kommer att ha tillgång till Feedforward Me™. Eventuellt pågående utvecklingsmål avbryts och kan inte återupptas. Användaren kan inte heller komma åt sin historik och tidigare mål.

Data för den borttagna användaren avidentifieras och sparas på företagsnivå så att historisk data för företaget förblir intakt.

Under Rapporter kan du följa utvecklingen hos dina användare och de grupper av användare som du skapat.

Nej. Du som är företagsadministratör har tillgång till en sammanställning av resultatet för alla ledare inom organisationen som använder Feedforward Me™. Dvs de redovisas på en samlad övergripande nivå och ingen enskild data är synlig. För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare i organisationen använder tjänsten. Vi har valt denna gräns för att inte riskera att individuella svar går att utläsa och för att tjänsten ska hjälpa till att skapa utveckling, inte kontroll och bedömningsunderlag.

För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare fått resultat i mätningen. Är det färre ledare än så som har fått resultat i en specifik mätning kommer den inte med i rapporten. Vi har valt denna gräns för att inte riskera att individuella svar går att utläsa.

För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare i en grupp fått resultat i mätningen. Är det färre ledare än så som har fått resultat i en specifik grupp kommer den inte med i rapporten. Vi har valt denna gräns för att inte riskera att individuella svar går att utläsa.

Beställning och köp

Kontakta oss på hello@feedforwardme.com eller boka en demo för att få mer information och beställa tjänsten till din organisation. Du får alltid en 30 dagars fri provperiod utan förpliktelser!

Det går endast att beställa Feedforward Me™ som företag och inte som en privatperson. Så prata med din chef eller HR om du är intresserad av att ni börjar använda den inom er organisation.

Tjänsten är enkel och självinstruerande, så i de flesta fall är det enkelt för användaren att komma igång med Feedforward Me™ på egen hand. Vi erbjuder också stöd till den som är företagsadministratör för en lyckad implementering av tjänsten för alla ledare. Vi har lång erfarenhet av att starta och kommunicera utvecklingsinsatser för ledare i organisationer.

Behöver du support är du välkommen att maila oss på hello@feedforwardme.com.

Tjänsten faktureras dels med en årlig avgift (årsavgift) och dels med en löpande avgift som baseras på antalet användarlicenser. Den löpande avgiften faktureras månadsvis.

I tjänsten kan du som företagsadministratör ange din faktureringsadress och fakturamärkning.

GDPR och personuppgifter

I vår Dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Dina personliga resultat och de råd som du får är endast för dig och inget som någon annan har tillgång till.

Den som är företagsadministratör har tillgång till en sammanställning av resultatet för alla ledare inom organisationen som använder Feedforward Me™. Dvs de redovisas på en samlad övergripande nivå och ingen enskild data är synlig. För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare i organisationen använder tjänsten.